The Articles

8 สตรีผู้มีอิทธิพลสูงยิ่งในประวัติศาสตร์จีนโบราณ

Posted on

ความยิ่งใหญ่ของจีนในวันนี้ และพึงจะมีมากขึ้นในอนาคตนั้น มีวีรบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเบื้องหลังเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้น มีอิทธิพลของสตรีครอบงำอย […]