การออม : เก็บเงินไว้ใช้เมื่อเข้าวัยเกษียณ

เรื่องการออม ถือเป็นเรื่องวิกฤติของชาติไทย เมื่อประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 และจะเต็มรูปแบบในปี 2568 ถึงตอนนั้นคนในวัยเกษียณจะมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ การเก็บเง […]