Terms and conditions

การเข้าถึง https://www. bangkokbrain.com นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในและบนเว็บไซต์นี้รวมทั้งเนื้อหา และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์จะยังคงเป็นทรัพย์สินของ https://www. bangkokbrain.com การใช้เครื่องหมายการค้า  เนื้อหา และทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้าม หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์

คุณต้องไม่:

::: เผยแพร่ แจกจ่าย ทำซ้ำเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ หรือนำไปลงบนเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

::: ขายหรือให้เช่าวัสดุ ทำซ้ำ คัดลอก สร้างอนุพันธ์คัดลอก หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

::: ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์

::: ใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

::: จำกัด หรือยับยั้งการใช้งาน และรบกวนความเพลิดเพลินในเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น พฤติกรรมที่ต้องห้าม ได้แก่ การคุกคามหรือทำให้เกิดความทุกข์ หรือความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รายอื่น ๆ การส่งเนื้อหาลามกอนาจาร หรือล่วงละเมิด หรือขัดขวางการสนทนาตามปกติภายในเว็บไซต์นี้
การใช้งานที่ยอมรับได้:

คุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และในลักษณะที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ จำกัด หรือยับยั้งการใช้งานในเว็บไซต์ของผู้อื่น

การ จำกัด การเข้าถึง:

ในอนาคต https://bangkokbrain.com อาจจำเป็นต้อง จำกัด การเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วน (หรือทั้งหมด) และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว หาก ณ จุดใด ๆ เราจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้คุณเข้าถึงพื้นที่ที่ จำกัด ในเว็บไซต์ของเราคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกเก็บเป็นความลับ

การแก้ไข:

เจ้าของเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวและคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์ของเราทันที

หากข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่อาจบังคับใช้ได้จะต้องมีการตัดทอนและลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้และยังคงมีผลผูกพันและบังคับได้

ข้อจำกัดความรับผิด:

วัสดุที่เว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพ” โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทำกำไร การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เจ้าของเว็บไซต์ หรือตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกำไร การเสียเปรียบทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การบาดเจ็บ หรือความตาย) เกิดขึ้นจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้เนื้อหานี้ได้แม้ว่าเจ้าของเว็บไซต์นี้ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำอื่นใด กรุณาติดต่อเรา